Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

Dôsledky sexuálneho zneužívania

Stručný prehľad možných dlhodobých následkov CSA (© Karkošková 2012):

  • v psychickej oblasti: pesimistické vnímanie sveta, vyplývajúce zo straty základných životných ilúzií (t.j. ilúzie spravodlivého sveta, podľa ktorej sa veci dejú na základe určitej kauzality a sú predvídateľné; ilúzie zhovievavosti či prívetivosti osudu, v rámci ktorej veríme, že veci dopadnú dobre; ilúzie osobnej moci a pocitu bezpečia, v rámci ktorej sa domnievame, že veci máme pod kontrolou); negatívne vnímanie seba, vyplývajúce z utkvelého presvedčenia o vlastnej vine či stigmatizácii a z ďalších negatívnych presvedčení, ktoré obeti páchateľ vsugeroval tým, ako s ňou zaobchádzal; zmeny v emočnom prežívaní, najmä úzkosti a depresie, vyvierajúce jednak z negatívneho pohľadu na svet a na seba, ale tiež z nepríjemných flashbackov (t.j. mimovoľných spomienok na traumu, ktoré sa vynárajú pri akomkoľvek podnete, ktorý čo i len okrajovo pripomína pôvodnú traumatickú udalosť), či z neadekvátnych reakcií okolia; rôzne formy popierania, rozptyľovania či disociácie (t.j. akéhosi dištancovania sa od vlastného tela, identity, prostredia, minulosti, či emócií), ktorými sa obeť pokúša utlmiť neznesiteľnú psychickú bolesť,
  • v telesnej oblasti: rôzne formy závislosti, sebazohavovanie či samovražedné tendencie, ako pokusy o prehlušenie trýznivej psychickej bolesti, negatívny vzťah k vlastnému telu, ktorý sa prejavuje v tendencii telo zanedbávať a ignorovať signály jeho legitímnych potrieb a limitov, rôzne psycho-somatické symptómy alebo ochorenia, neurobiologické zmeny v mozgu, zodpovedajúce sa spôsob, akým sa uchovávajú a vybavujú traumatické spomienky (na rozdiel od netraumatických spomienok, tie traumatické časom neblednú, sú stále a nemenné a vybavujú sa v podobe obrazov, vnemov, či emócií spravidla bez toho, žeby si to obeť priala),
  • v sociálnej oblasti: narušené medziľudské vzťahy vo všeobecnosti (prejavujúce sa nedôverou k ľuďom, očakávaním ublíženia alebo odmietnutia, nadmernou ostražitosťou, podozrievavosťou, odmeranosťou až cynizmom, alebo tiež submisivitou, pasívnou závislosťou na druhých či sociálnou izoláciou); problémy v intímnych vzťahoch (pocit ohrozenia v situácii, keď sa niekto snaží o vytvorenie blízkeho, intímneho vzťahu, snaha zahlušiť v sebe samotnú túžbu po intimite, blokovanie otvorenosti a dôvery, traumou ovplyvnený výber partnera); narušená sexualita (hypersexualita, hyposexualita, zmätok ohľadne pohlavnej identity a sexuálnej orientácie, sexuálne dysfunkcie, narušený vzorec sexuálneho vzrušenia); problémy v oblasti rodičovstva (riziko skorého a nechceného tehotenstva, alebo naopak stav bezdetnosti, negatívne prežívané obdobie tehotenstva, pôrodu a kojenia, deformované rodičovské presvedčenia a výchovný prístup); narušené vzťahy s príbuznými (v dôsledku tabuizácie CSA v rodine a nepochopenia problémov a potrieb obete), straty v oblasti spoločenského uplatnenia a postavenia; rizikové sociálne správanie (prostitúcia a delikvencia),
  • v spirituálnej oblasti: deformované vnímanie Boha (Boh je napr. vnímaný ako nestarostlivý, necitlivý, ľahostajný, vzdialený, nedostupný, nespravodlivý, krutý a zlý, trestajúci či zavrhujúci) a z toho plynúce negatívne pocity voči Bohu; sekundárna traumatizácia v dôsledku neadekvátneho výkladu niektorých náboženských tém(ako napr. odpustenie, zmierenie, hriech, utrpenie); nezdravé prejavy nábožnosti (náboženský perfekcionalizmus, náboženská závislosť); odklon od religiozity (v dôsledku nevhodného pastoračného prístupu).

Podrobný popis možných dlhodobých následkov nájdete v publikácii: KARKOŠKOVÁ, S. 2014. Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Veľký Šariš – Kanaš : Ascend. ISBN 978-80-971470-1-3. 352 s.

Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom