Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

Kto sme...

Občianske združenie ASCEND sídli neďaleko Prešova. Združenie vzniklo ešte v októbri 2007, ale zatiaľ samo seba príliš nepropagovalo a to najmä z dôvodu časovej vyťaženosti jeho členov. Našou ambíciou do budúcna je pracovať na rozvoji ASCENDu.

Názov nášho občianskeho združenia (ASCEND) nie je náhodný. Ak si v jeho strede urobíte deliacu čiaru a text čítate zo stredu doľava a potom zo stredu doprava – objavia sa anglické slová CSA END. CSA je medzinárodne používaná skratka pre sexuálne zneužívanie detí (child sexual abuse) a END znamená koniec. Symbolicky sme tým chceli vyjadriť našu hlbokú túžbu, aby sexuálne zneužívanie detí skončilo, aby trauma stratila svoju moc nad tými, ktorých v minulosti už postihla, a zároveň aby ostatné deti, ktoré majú budúcnosť ešte len pred sebou, nikdy nemuseli zažiť takúto životnú ranu. Týmto sa však význam názvu nášho občianskeho združenia nevyčerpáva. Slovo ascend totiž v angličtine znamená stúpať, vystupovať, siahať vyššie. Chceli sme tým symbolicky vyjadriť charakter samotného procesu zotavovania sa z tejto závažnej traumy. Ono zotavovanie chápame ako cestu za lepšou kvalitou života, cestou, po ktorej je možné kráčať, hoci si to vyžaduje istú námahu.

Zakladateľkou a riaditeľkou ASCEND-u je doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. Je absolventkou odboru katolícka teológia (UK Bratislava, 1997-2002), a odboru sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka (UKF Nitra, 1999-2004). Absolvovala tiež dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii (2005-2008); dlhodobý výcvik v psychotraumatológii a EMDR (2007-2009), viacero postgraduálnych vzdelávacích kurzov v oblasti viktimológie a psychotraumatológie, a akreditovaný výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách (2018). Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička – docentka v odbore sociálna práca; ďalej ako výskumníčka a externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie SR; a tiež garantka a lektorka akreditovaného kurzu Vzdelávacieho strediska Vyšší odborné školy sociální – Caritas, Olomouc, ČR. Spolupracuje s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách. Výskumnú a publikačnú činnosť zameriava na fenomén sexuálneho a domáceho násilia (viaceré texty sú dostupné na internete: https://www.researchgate.net/profile/Slavka_Karkoskova/publications ). O problematike sexuálneho zneužívania detí prednáša už od roku 2003 pre široké spektrum pomáhajúcich profesií na Slovensku aj v Čechách. Je členkou Svetovej viktimologickej spoločnosti (WSV), členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD), akademickou členkou Medzinárodnej asociácie pre liečbu sexuálnych delikventov (IATSO). Je zapísaná do zoznamu supervízorov MPSVR SR podľa § 93a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


Túžbu a víziu zakladateľky ASCENDu vystihuje nasledujúci úryvok zo záveru jej dizertačnej práce: Túžim po tom, aby obete CSA žili v prostredí, v ktorom nebudú musieť znášať hanbu za hriechy iných; v ktorom sa na ich slzy bude hľadieť aspoň s takým rešpektom, s akým sa hľadí na slzy tých, ktorí zažili ťažkú životnú stratu; v ktorom im bude dovolené hovoriť o ich skrytých ranách, práve tak, ako je to dovolené tým, ktorých rany sú navonok viditeľné; v ktorom im bude dopriate zažiť takú mieru ľudskej solidarity, akú si ľudia sú schopní prejavovať pri iných nešťastiach; v ktorom budú môcť nájsť špecialistu na liečenie svojich rán tak ľahko, ako ľudia nachádzajú lekárov pre mnoho iných zranení... A verím, že nie je nemožné takéto prostredie s Božou pomocou spoločnými silami postupne vytvárať.


Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom