tliteratúra o sexuálnom zneužívaní

Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

Literatúra

MICHANČOVÁ, S. 2005. Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Prešov : Prešovská univerzita, GTF, ISBN 80-8068-364-6. 160 s.

obalka1

Autorka:

Vydavateľ:

ISBN:

Počet strán:

Formát:

Väzba:

Hmotnosť:

Rok vydania:

Cena:

Dostupnosť:

 

 

Slávka Michančová

Prešovská univerzita

80-8068-364-6

160

A5

brožovaná

210 g

2005

 

VYPREDANÉ

 

 

(Dostupné online na: https://www.researchgate.net/profile/Slavka_Karkoskova/publications )

 

...

Posudzovaná práca reaguje na viaceré absencie, ktoré sú v našej odbornej spisbe, pojednávajúcej k danej téme. Najmä absencie komplexných zhodnotení problematiky, ktorá v niektorých súvislostiach má už epidemiologický charakter. Práca predstavuje dobré východisko pre komplexné uchopenie problematiky a jej interpretáciu v celostnom pohľade na páchateľa.

Autorka zhodnocuje problematiku nielen z pohľadu exaktného, empirického výskumu, ale prepojením na teologické bádanie, z pohľadu pastoračnej teológie, prispieva k novému zhodnoteniu problematiky v duchovnej perspektíve. Takto prinavracia do problematiky také témy ľudskej osoby, akými sú svedomie, vina, pokánie, ľútosť, spirituálna konverzia (obrátenie), uzdravenie, ako udalosť prepájajúca prirodzené s nadprirodzeným.

Liečbu chápe ako integráciu pastoračného pôsobenia, trestno-právneho procesu a terapeutických procesov. Z perspektívy pastoračného pôsobenia poukazuje na niektoré prekážky, ktoré môžu tento integratívny prístup narušiť, ak sa páchateľ tejto trestnej činnosti reinterpretuje tak, že je obchádzaná osobná zapríčinenosť trestného činu a ten je vysvetľovaný iba ako prejav biologickej, alebo inej determinácie, bez docenenia slobodného rozhodnutia pre trestný čin.

Práca je príspevkom ku komplexnejšiemu pohľadu na problematiku sexuálneho zneužívania detí a integratívnemu chápaniu procesu nápravy.

/ úryvok z oponentského posudku, marec 2005, doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc./

Publikácia objasňuje rozdiel medzi zdravým a deviantným sexuálnym správaním, prináša prehľad druhov sexuálnych deviácií, teórií ich vývinu a spôsobov ich diagnostiky. Autorka odhaľuje najdôležitejšie fakty o páchateľoch sexuálneho zneužívania detí, vzorcoch ich správania a zákernosti ich manipulácie, vďaka ktorej unikajú odhaleniu. Následne sa čitateľovi približujú trestno-právne, terapeutické a kontrolné postupy voči páchateľom sexuálneho zneužívania. Na základe najnovších vedeckých poznatkov predstavených v prvej časti práce, druhá časť práce rozpracováva morálne, pastorálne a cirkevno-právne odpovede voči páchateľom sexuálneho zneužívania. K vytvoreniu takto koncipovanej práce autorku viedli závažné deficity a omyly v teórii i praxi, týkajúce sa tak špecifickej skupiny pastorácie, ako sú páchatelia sexuálneho zneužívania. Jej cieľom je vniesť svetlo pravdy do predmetnej problematiky a viesť čitateľa k zodpovedným postojom.

Práca by mala byť užitočná predovšetkým všetkým pastoračne činným osobám, ďalším záujemcom o predmetnú problematiku, obetiam sexuálneho zneužívania, a samozrejme samotným páchateľom ako sprievodca pokáním. Práca sa môže vhodne uplatniť aj ako študijný materiál pre poslucháčov pastorálnej psychológie.

O autorke (krátky profil uvedený na obálke knihy): ThLic. Mgr. Slávka Michančová je absolventkou odboru katolícka teológia na RKCMBF Univerzity Komenského, TI Košice a taktiež odboru sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2002 začala denné doktorandské štúdium v odbore katolícka teológia – špecializácia: praktická teológia na Katolíckej Univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach. Absolvovala niekoľko kurzov v oblasti pastorálneho poradenstva a pastorálnej psychológie. V súčastnosti je frekventantkou dlhodobého výcviku v Geštalt psychoterapii. Zúčastňuje sa na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách o problematike sexuálneho zneužívania a domáceho násilia. V roku 2003 založila neformálnu službu pomoci dospelým, sexuálne zneužívaným v detstve, pod názvom ASCEND. Prednáša o problematike sexuálneho zneužívania a sexuálnych deviácií seminaristom, kňazom, pastorom, charitným pracovníkom, katechétom a iným záujemcom.

 

KARKOŠKOVÁ, S. 2013. Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania detí. Veľký Šariš – Kanaš : Ascend. ISBN 978-80-971470-0-6. 216 s.

obalka2

Autorka:

Vydavateľ:

ISBN:

Počet strán:

Formát:

Väzba:

Hmotnosť:

Rok vydania:

Cena:

Dostupnosť:

 

 

Slávka Karkošková

ASCEND

978-80-971470-0-6

216

A5

brožovaná

285 g

2013

 

VYPREDANÉ

 

 

(Dostupné online na: https://www.researchgate.net/profile/Slavka_Karkoskova/publications )

 

...

Osobitne treba oceniť autorkinu snahu koncipovať intervencie voči páchateľom týchto ohavných zločinov tak, aby boli efektívne a zároveň vysoko humánne. Autorkin model multidisciplinárneho prístupu k týmto jedincom (vyvažujúci prvky kontroly i podpory), je návodom na to, ako by malo riešenie predmetnej problematiky v civilizovanom svete vyzerať. (...)

V autorkinom prístupe sa výnimočne prepája záujem a starostlivosť o obe zainteresované strany: autorka poukazuje na to, že nestačí pomáhať obetiam, ale že je potrebné efektívnymi metódami pomáhať aj páchateľom k tomu, aby nerecidivovali, ba čo viac - aby zaujali postoje, ktoré budú odzrkadľovať akceptáciu zodpovednosti za spôsobené škody a zmysluplným spôsobom prispievať k náprave týchto škôd. Týmto autorka potvrdzuje svoj príklon k filozofii restoratívnej spravodlivosti, ktorá je v súčasnosti aktuálnym trendom v prístupe k riešeniu problémov navodených zločinom. (...)

Predkladaná monografia prezentuje nielen teoretickú analýzu problematiky, ale predovšetkým prezentuje vedecké a praktické impulzy pre rozvoj sociálnej práce s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania. Práca má svoj jednoznačný prínos nielen pre odbornú, ale aj pre širšiu verejnosť, keďže doposiaľ nebola na Slovensku (ba ani v Čechách) publikovaná práca takéhoto charakteru.

/ úryvok z oponentského posudku, máj 2013, doc. Kamil Kardis, PhD./

Cieľom publikácie je pozdvihnúť kvalitu sociálnej práce s obeťami a páchateľmi sexuálneho zneužívania detí (CSA) v podmienkach Slovenska. Autorka ponúka najprv stručný úvod do forenznej sociálnej práce a následne prechádza k analýze systému, do ktorého je forenzná sociálna práca „votkaná“ v podmienkach Slovenska. Analýza zároveň upozorňuje na nedostatky týkajúce sa forenznej sociálnej práce s páchateľmi a obeťami CSA na Slovensku. Ďalej sa zameriava na páchateľov CSA, pričom uvádza kľúčové poznatky, ktorými by mali disponovať (nielen) sociálni pracovníci, prichádzajúci do kontaktu s touto klientelou. Zároveň navrhuje model multidisciplinárneho prístupu k týmto jedincom a podrobnejšie popisuje intervencie, ktorých sa môžu zhostiť špecializovaní sociálni pracovníci. Pozornosť venuje aj obetiam CSA, pričom zhromažďuje kľúčové poznatky nevyhnutné pre porozumenie tejto obzvlášť zraniteľnej klientele. Ponúka taktiež model komplexnej starostlivosti o obete, s dôrazom na rolu špecializovaných sociálnych pracovníkov. Napokon navrhuje súbor opatrení pre skvalitnenie forenznej sociálnej práce všeobecne i špecificky vo vzťahu k problematike CSA.

Hoci názov publikácie upriamuje pozornosť na profesiu sociálnej práce, autorka prezentuje komplexný a multidisciplinárny prístup k riešeniu problematiky sexuálneho zneužívania detí. Publikácia môže poslúžiť ako orientačný kompas k tomu, aké kroky treba podniknúť k ochrane a zotaveniu obetí a k náprave páchateľov.

Publikácia je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom povereným výkonom sociálnoprávnej ochrany detí, ktorí sú v jedinečnej pozícii vo vzťahu k výkonom týkajúcim sa vyšetrovania prípadov CSA ako aj trestného či civilného súdneho procesu – a v závislosti od toho, nakoľko kompetentný výkon podajú, môžu prispieť buď k účinnej ochrane práv dieťaťa alebo k jeho ďalšiemu poškodzovaniu. Z obdobných dôvodov je publikácia adresovaná aj policajným vyšetrovateľom, súdnym znalcom, prokurátorom a sudcom. Vzhľadom na nevyhnutnosť multidisciplinárneho prístupu tak k obetiam ako aj k páchateľom CSA, má publikácia slúžiť aj pracovníkom ďalších pomáhajúcich profesií: sociálnym pracovníkom pôsobiacim vo väzniciach, probačným a mediačným úradníkom, mediátorom, psychológom, psychoterapeutom, pastoračným pracovníkom, pedagó-gom, vzdelávateľom v sociálnej práci, či politikom. V neposlednom rade je publikácia určená aj širokej verejnosti, najmä rodičom, príbuzným a priateľom jedincov, ktorých život je zasiahnutý zločinom a traumou CSA.

O autorke (krátky profil uvedený na obálke knihy):

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. vyštudovala odbor katolícka teológia a odbor sociálna práca (v ktorom aj habilitovala). Absolvovala tiež výcvik v Gestalt psychoterapii, výcvik v terapii psychickej traumy a seminár zameraný na prácu s komplexne traumatizovanými a disociatívnymi klientami pomocou EMDR. Pracuje ako vysokoškolská pedagogička. Pôsobí aj ako lektorka v kurzoch odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania mediátorov. Je zakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia ASCEND, ktoré sa zameriava na poradenstvo a vzdelávanie v problematike sexuálneho zneužívania detí. Je členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD). Ako prvá ašpirantka zo Slovenska bola v roku 2013 prijatá aj medzi členov Medzinárodnej asociácie pre liečbu sexuálnych delikventov (IATSO).

 

 

KARKOŠKOVÁ, S. 2014. Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Veľký Šariš – Kanaš : Ascend. ISBN 978-80-971470-1-3. 352 s.

obalka3

Autorka:

Vydavateľ:

ISBN:

Počet strán:

Formát:

Väzba:

Hmotnosť:

Rok vydania:

Cena:

Dostupnosť:

 

Slávka Karkošková

ASCEND

978-80-971470-1-3

352

A5

šitá

565 g

2014

 

VYPREDANÉ

 

Jedinci, ktorí sa v detstve stali obeťami sexuálneho zneužívania, sú mnohokrát nepochopení, niektoré ich reakcie sú vnímané ako choré, nenormálne. Obete často nerozumejú ani samy sebe a posudzujú sa nadmieru prísne. Cieľom publikácie je sprostredkovať čitateľom informácie, ktoré zvýšia ich kapacitu porozumieť tomu, že to nie obeť je nenornálna, ale zločin, ktorý bol na nej spáchaný, a že reakcie obete možno vnímať aj ako prejav jej úsilia kreatívne sa prispôsobiť nenormálnym životným okolnostiam, ktoré sú zväčša udržiavané nesprávnymi postojmi okolia k obetiam a páchateľom. Autorka v tejto publikácii najprv vymedzuje pojem sexuálne zneužívanie detí (CSA), uvádza škálu foriem CSA a predstavuje dôvody, pre ktoré sa CSA zaraďuje medzi veľmi špecifické traumatické životné udalosti. Bežne rozšírené mylné domnienky o tejto problematike autorka konfrontuje s realitou a objasňuje, prečo je tak náročné obete CSA včas identifikovať, prečo väčšinou o svojich zážitkoch nehovoria otvorene a presvedčivo, resp. prečo takúto skúsenosť odhalia niekedy až s odstupom rokov či desaťročí. Rozsiahla časť publikácie je venovaná popisu potenciálnych dlhodobých následkov tejto traumy, ktoré sa môžu objaviť v psychickej, telesnej, sociálnej i spirituálnej oblasti a v rôznej miere narúšať kvalitu života v dospelosti. Následne je pozornosť v publikácii sústredená na potreby a postupy v terapii dospelých, ktorí sa usilujú vysporiadať sa s touto traumou a jej následkami vo svojom živote. Napokon sa autorka v publikácii zaoberá náboženskými otázkami (súvisiacimi s pojmami ako utrpenie, obeta, hriech, panenstvo, uzdravenie, odpustenie a zmierenie), ktoré často trápia veriacich so skúsenosťou CSA. Poukazuje na to, ako neadekvátne odpovede na tieto otázky podporujú bezprávie a sťažujú obetiam zotavenie sa z traumy.

Táto publikácia je adresovaná predovšetkým dospelým obetiam CSA a ich blízkym, ktorí majú záujem lepšie im porozumieť. Zároveň je určená ľuďom, ktorí by z titulu svojej profesie mali byť obetiam nápomocní v procese zotavovania sa z tejto špecifickej traumy. Informácie obsiahnuté v publikácii môžu byť užitočné najmä psychológom, psychoterapeutom, psychiatrom a osobám pôsobiacim v oblasti pastorácie (najmä kňazom, pastorom, pastorálnym poradcom). Vyšetrovateľom, advokátom a sudcom môže obsah publikácie osvetliť dynamiku CSA (vrátane prvkov prispievajúcim k latencii tohto trestného činu) a rozsah škôd, ktoré CSA za sebou môže zanechať. Napokon je táto publikácia adresovaná aj páchateľom CSA, aby im vyjavila bolestné následky ich zločinov a pohla ich k zmysluplným formám pokánia.

O autorke (krátky profil uvedený na obálke knihy):

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. vyštudovala odbor katolícka teológia a odbor sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka. Absolvovala tiež výcvik v Gestalt psychoterapii, výcvik v terapii psychickej traumy a seminár zameraný na prácu s komplexne traumatizovanými a disociatívnymi klientami pomocou EMDR. Pracuje ako vysokoškolská pedagogička so zameraním na oblasť forenznej sociálnej práce, osobitne na problematiku sociálnoprávnej ochrany detí. Je zakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia ASCEND, ktoré sa venuje výlučne problematike CSA, najmä poradenstvu pre primárne a sekundárne obete tejto traumy a vzdelávaniu širokého spektra pracovníkov (pedagógov, kňazov, sociálnych pracovníkov, psychológov, advokátov, sudcov), ktorí môžu pri výkone svojej profesie prísť do kontaktu s obeťami alebo páchateľmi CSA. Je členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD). Ako prvá ašpirantka zo Slovenska bola v roku 2013 prijatá aj medzi členov Medzinárodnej asociácie pre liečbu sexuálnych delikventov (IATSO).

Spomedzi kníh, ktoré vyšli v českých vydavateľstvách odporúčame napr.:

 • WIRTZ, U. 2005. Vražda Duše. Praha: Portál.
 • WEISS, P. et al. 2005. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada Publishing.
 • VANÍČKOVÁ, E. et al. 1999. Sexuální násilí na dětech. Praha: Portál.
 • ELLIOT, M. 2000. Jak ochránit své dítě. Praha: Portál.
 • BENEDICT, H. 2003. To není vaše vina! Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. Praha: One woman press.
 • BENTOVIM, A.1998. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada Publishing.
 • ALLENDER, D.B. 2006. Zraněné srdce. Praha, Návrat domů.
 • RÖHR, H.P. 2014. Zneužití. Léčba následku sexuálního či emočního násilí. Praha: Portál.
 • SCHEREROVÁ, D. 2016. Nikdo ti neuvěří: Příběh ženy zneužívané knězem. Karmelitánské nakladatelství.

Z článkov, ktorých autorkou je zakladateľka oz ASCEND odporúčame najmä:

 • MICHANČOVÁ, S. 2009. Model pastorálnej starostlivosti o páchateľov a obete sexuálneho zneužívania detí. In: MICHANČOVÁ, S. - KUBÍK, F. Pastorálna starostlivosť na počiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-8068-960-5. s. 182-197.
 • KARKOŠKOVÁ, S. 2012. Sociálna (ne)zodpovednosť zoči-voči prípadom sexuálneho zneužívania detí. In: HANOBIK, F. a ČERVEŇ, A. eds. Sociálny rozmer človeka v súčasnom svete. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. ISBN 978-80-8132-037-8, s. 154-179.
 • KARKOŠKOVÁ, S. 2014. Smerom k efektívnejšej ochrane práv obetí sexuálneho zneužívania: návrhy na odstránenie niektorých legislatívnych nedostatkov. In: BUGRI, Š., JURIŠ, P. a PRIBIŠOVÁ, E. eds. Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne východného Slovenska (EÚ) IV. Prešov: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, ÚSVaZbPPG. ISBN 978-80-89082-44-5, s. 45-53.
 • KARKOŠKOVÁ, S. 2014. Problematika podozrení / obvinení zo sexuálneho zneužívania detí v kontexte rozhodovania o úprave styku rodičov a maloletých detí. In: Justičná revue, 66 (8-9), s. 957-979. ISSN 1335-6461.
 • KARKOŠKOVÁ, S. 2015. Sexuálne zneužívanie detí: slabiny trestnoprávnych postupov a návrhy k ich eliminácii. In HULLOVÁ, M. (ed.) Zborník vedeckých štúdií a odborných článkov z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie na tému Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2015, 243 s. ISBN 978-80-8054-646-5, s. 105-118.
 • KARKOŠKOVÁ, S. 2015. Sexuálne zneužívanie detí: vzorce kontraintuitívnych reakcií obetí. In HULLOVÁ, M. (ed.) Zborník vedeckých štúdií a odborných článkov z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie na tému Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2015, 243 s. ISBN 978-80-8054-646-5, s. 190-205.
 • KARKOŠKOVÁ, S. a TRUSKOVÁ, V. 2015. Sexuálne zneužívanie detí: rámce a limity klinicko-psychologických súdnoznaleckých posudkov. In HULLOVÁ, M. (ed.) Zborník vedeckých štúdií a odborných článkov z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie na tému Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2015, 243 s. ISBN 978-80-8054-646-5, s. 226-237.
 • KARKOŠKOVÁ, S. 2015. Fenomén sekundárnej traumatizácie v pomáhajúcich profesiách. In: HUNYADIOVÁ, S., BUJDOVÁ, N., HOLONIČ, J., MÁNYA, T. (eds.) Supervízne dni 2015. Gelnica: Zrkadlenie, o.z., 2015, ISBN je 978-80-971913-1-3, s. 107-128.

Texty viacerých článkov Slávky Karkoškovej sú dostupné prostredníctvom portálu: https://www.researchgate.net/profile/Slavka_Karkoskova/publications

Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom