Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

Vzdelávanie

Pre rôzne pomáhajúce profesie plánujeme pripraviť a akreditovať vzdelávacie programy o problematike sexuálneho zneužívania detí.

Ak vo svojej pracovnej pozícii prichádzate do kontaktu s touto problematikou a máte potrebu zvýšiť svoje odborné kompetencie, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu oz.ascend@gmail.com.
Nedostatok relevantných vedomosti na strane tých, ktorí by mali z titulu svojej profesie pomáhať, spôsobuje klientom druhotnú traumu s ďalekosiahlymi následkami na ich život.

Našou víziou je vytvoriť sieť odborníkov z rôznych profesiíí, ktorí budú v problematike CSA náležite zorientovaní a budú ponúkať svojim klientom pomoc, opierajúcu sa o najnovšie vedecké poznatky.

Prednášková činnosť Slávky Karkoškovej o problematike sexuálneho zneužívania detí

Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom