sexualne-zneuzivanie.sk

Slávka Karkošková

Slávka Karkošková

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (1979)

Moje vzdelanie

Som absolventkou magisterských štúdií v odbore katolícka teológia (1997-2002, Teologický inštitút Košice, Univerzita Komenského, Bratislava), ako aj v odbore sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka (1999-2004, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra). Už počas magisterských štúdií som sa začala venovať problematike sexuálneho zneužívania detí. Moja prvá diplomová práca niesla názov Postoj kresťana k problematike sexuálneho zneužívania detí, druhá diplomová práca bola zameraná na Špecifické potreby v terapii dospelých, sexuálne zneužívaných v detstve.  

V rámci doktorandského štúdia v odbore katolícka teológia (2002-2007, Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku) som obhájila licenciátsku prácu na tému Páchateľ sexuálneho zneužívania detí v pastoračnom poli: Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu a následne dizertačnú prácu na tému Obete sexuálneho zneužívania detí v pastoračnom poli : Od poznania fenoménu k teologickým odpovediam ako predpokladom zodpovedných pastoračných opatrení.
 
V roku 2013 som habilitovala v odbore sociálna práca (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava) pričom som obhájila habilitačnú prácu na tému Forenzná sociálna práca vo vzťahu k problematike sexuálneho zneužívania detí. 

Absolvovala som tiež dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii (2005-2008, Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii, Košice); dlhodobý výcvik v psychotraumatológii a EMDR (2007-2009, Slovenský inštitút pre psychotramatológiu a EMDR, Trenčín), jednosemestrálny postgraduálny kurz pastorálnej psychológie  (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave), dvojsemestrálny postgraduálny kurz Safeguarding: Ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (2018-2019, Pontificia Universita Gregoriana, Centre for Child Protection & Katolícka univerzita v Ružomberku, TF Košice), viacero kratších postgraduálnych vzdelávacích kurzov v oblasti viktimológie a psychotraumatológie (vrátane Postgraduate Course on Victimology, Victim Assistance & Criminal Justice (2017, World Society of Victimology & Inter-University Centre, Dubrovnik, Chorvátsko) a akreditovaný výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách (2018, Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, Dolná Krupá).  

Nadobudnuté vedomosti sa snažím kontinuálne si dopĺňať sledovaním aktuálneho stavu vedeckého poznania v oblasti mojej špecializácie.

Pracovné skúsenosti  

Štrnásť rokov (2005-2019) som ako interný zamestnanec pôsobila na verejných i súkromných vysokých školách. Mojou pracovnou náplňou bola výučba rôznych predmetov (vrátane takých, v rámci ktorých som študentom a študentkám odovzdávala aj poznatky o problematike sexuálneho zneužívania – napr. predmety ako Sociálnoprávna ochrana detí, Sociálna práca s obeťami násilia či Krízová intervencia), vedenie záverečných prác študentov, publikačná a výskumná činnosť.   

Narastajúci záujem o vzdelávacie semináre špecificky zamerané na problematiku sexuálneho zneužívania detí ma však stále viac viedol k lektorovaniu mimo akademickej pôdy. Od roku 2003 doposiaľ (august 2019) som na základe pozvania rôznych inštitúcií a organizácií lektorovalaviac ako 100 seminárov pre široké spektrum pomáhajúcich profesií na Slovensku aj v Čechách. 

Výskumne sa kontinuálne zaoberám najmä problematikou sexuálneho zneužívania a obťažovania. Aktuálne som členkou výskumných tímov v projektoch Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (APVV-16-0471) a Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie (ITMS2014+: 312041P286). 

 Ako expertka aktívne spolupracujem s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách. 

V roku 2007 som založila občianske združenie Ascend, ktoré sa zameriava špecificky na problematiku sexuálneho zneužívania detí. Osobné, telefonické alebo emailové konzultácie som poskytla od vtedy niekoľkým desiatkam dospelých, ktorí sa v detstve stali obeťami sexuálneho zneužívania ako aj desiatkam dospelých laikov či profesionálov, ktorí sa zapodievajú riešením aktuálneho podozrenia, že nejaké dieťa bolo alebo je obeťou sexuálneho zneužívania. 

Počnúc rokom 2019 začínam zbierať aj pracovné skúsenosti v oblasti poskytovania supervízie pre pomáhajúce profesie. Mojimi prvými supervidovanými sú sociálni pracovníci a pracovníčky ÚPSVaR v Starej Ľubovni.

Členstvo v odborných organizáciách a komisiách

Som členkou Svetovej viktimologickej spoločnosti (WSV), členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD), akademickou členkou Medzinárodnej asociácie pre liečbu sexuálnych delikventov (IATSO), členkou hodnotiacej komisie Ministerstva spravodlivosti SR, podľa § 27 ods. 3 Zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, členkou Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých a členkou Centra na ochranu maloletých ( https://ochranamaloletych.sk/ ).