sexualne-zneuzivanie.sk

Ponuka vzdelávania / lektorovania

Ak profesionáli nie sú dostatočne zorientovaní v súčasnom stave vedeckého poznania týkajúceho sa problematiky sexuálneho zneužívania detí (ďalej len CSA, z angl. child sexual abuse), môžu nechtiac spôsobovať klientom druhotnú ujmu. 

 Ak vo svojej pracovnej pozícii prichádzate do kontaktu s touto problematikou a máte potrebu zvýšiť svoje odborné kompetencie, môžete ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu slavka.karkoskova@gmail.com

S lektorovaním o problematike CSA mám bohaté skúsenosti. Od roku 2003 do súčasnosti (06/2019) som lektorovala už viac ako 100 seminárov v rôznych lokalitách:

 • na Slovensku: Badín, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Humenné, Košice, Krpáčovo, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Omšenie, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Račková Dolina, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Snina, Spišské Podhradie, Stará Lesná, Stará Ľubovňa, Stropkov, Štrba, Tatranské Zruby, Topoľčany, Trnava, Veľký Krtíš, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou, Žilina,
 • Čechách: Brno, Drnovice, Kostelní Vydří, Olomouc, Pardubice, Praha, Vizovice

Účastníkmi seminárov bývajú príslušníci jednej alebo viacerých pomáhajúcich profesií, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky CSA a/alebo ktorí pri výkone svojej profesie prichádzajú do kontaktu s potenciálnymi obeťami alebo páchateľmi tejto trestnej činnosti:

 • sudcovia, vyšší súdni úradníci
 • prokurátori
 • policajní vyšetrovatelia
 • právnici (vrátane cirkevných právnikov) a advokáti
 • sociálni pracovníci venujúci sa agende sociálnoprávnej ochrany  sociálnej kurately
 • klinickí psychológovia, poradenskí psychológovia, psychoterapeuti
 • koordinátori ochrany detí pred násilím
 • pedagógovia  a riaditelia základných a stredných škôl, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia
 • vedúci výchovy detských domovov, profesionálni rodičia
 • kňazi, rehoľníci, pastori, osoby venujúce sa pastoračnému poradenstvu 
 • profesionáli a dobrovoľníci venujúci sa voľnočasovým aktivitám detí a mládež


Obsahom seminárov zvyčajne bývajú niektoré z nižšie uvedených tematických okruhov:

 • vymedzenie a dynamika CSA (podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné určité konanie považovať za CSA, dynamika manipulácie – grooming zacielený na dieťa; na rodinu, na komunitu a grooming v rámci inštitúcie)
 • problematika identifikácie CSA (potenciálne symptómy CSA, výskyt CSA, latencia CSA, možnosti a limity identifikácie CSA, riziko mylných záverov, nepodložné prípady verzus krivé obvinenia, miera ohrozenia a stupne intervencie v neistých prípadoch)
 • prvotná reakcia profesionálov na CSA (dva alternatívne scenáre rozhovoru s dieťaťom: 1. rozhovor iniciovaný dieťaťom; 2. rozhovor iniciovaný profesionálom, ktorý má podozrenie, že dieťa je obeťou CSA)
 • forenzný výsluch dieťaťa, ktoré je suspektnou obeťou CSA (vedecké poznatky o pamäti a výpovedí obetí o CSA, základné podmienky výsluchu detskej obete, postup výsluchu detskej obete, najčastejšie chyb pri výsluchu, dôvody, pre ktoré môžu deti v situácii výsluchu nespolupracovať a stratégie ďalšieho postupu)
 • obete CSA ako kategória obzvlášť zraniteľných obetí, riziko a podoby druhotnej viktimizácie, kontraintuitívne reakcie obetí a posudzovanie vierohodnosti obetí
 • potenciálne dlhodobé následky CSA a potreby obetí v procese zotavovania sa
 • fenomén sekundárnej traumatizácie u pomáhajúcich profesionálov (sumarizácia obsahu takých teoretických konceptov ako je sekundárny traumatický stres, traumatizácia v zastúpení či únava zo súcitu, prehľad rôznorodých následkov nepriamej traumatizácie, jej výskyt, rizikové faktory a možnosti prevencie)
 • sekundárne obete CSA (rodičia, súrodenci, partneri obetí, blízki príbuzní páchateľov, členovia inštitúcií a komunít, v ktorých sa objavili kauzy CSA, ich reakcie a potreby)
 • osoby dopúšťajúce sa sexuálne zneužívajúceho konania (vekové kategórie páchateľov, charakteristika ich konania a myslenia, riziko recidívy, metódy znižovania rizik recidívy)
 • prevencia CSA (mýty o CSA, preventívne programy zamerané na deti, na sociálne okolie, na páchateľov; preventívne opatrenia v inštitúciách, riešenie etických dilem)

Obsahové zameranie a časový rozsah vzdelávacích seminárov je vždy „šitý“ na mieru, vytvára sa na základe vopred prediskutovaných potrieb cieľovej skupiny a možností organizátorov podujatia.